การนิเทศก์นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการสาขาวิชาสัตวศาสตร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายจรูญ นาคพันธ์ุ หัวหน้างานทวิภาคี
และภาควิชาสัตวศาสตร์ น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์และนายอนุพงษ์ วงศ์ทอง ครูประจำแผนก
เข้านิเทศก์การฝึกอาชีพนักศึกษาในสถานประกอบการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คลังภาพ…