การนิเทศก์นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการสาขาวิชาสัตวรักษ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี งานทวิภาคีและภาควิชาสัตวรักษ์
นำโดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ระพีพร แพงไพรี หัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์และ อ.สุจิน ช่วยหล้า นิเทศก์นักเรียนนักศึกษาในสถานประกอบการ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครปฐม ในสาขาวิชาสัตวรักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

คลังภาพ…