การประชุมคณะกรรมการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ดร. ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู นักเรียน

ข้าร่ามการประชุม คณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเ ทศไทย(อกท. ในพระราชูปกัมก์สมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Future Farmers of Thailand กาคกลาง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2564

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี