การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพยาบาลสัตว์

วันที่ 26 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร สถานประกอบการ ร่วมสัมมนาและการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพยาบาลสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และพิธีมอบโล่เชิดขูเกียรติให้กับสถานประกอบที่ MOU กับแผนกวิชาสัตวรักษ์ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อีกทั้ง เปิดศูนย์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพยาบาลสัตว์ เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศูนย์ฯ CVM ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี