การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 3

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 3 การส่งมอบงานของคณะกรรมการ อกท.ปีการศึกษา 2565
ให้กับคณะกรรมการ อกท.ปีการศึกษา 2566 การปิดประชุมสมัยสามัญของสมาชิกอกท.หน่วยราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมเขาเขียว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…