การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จัดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท).ระดับหน่วยราชบุรี ครั้งที่ 3 ดำเนินการส่งมอบงานของคณะกรรมการ อกท.ปีการศึกษา 2566 ให้กับคณะกรรมการ อกท.ปีการศึกษา 2567 และการปิดประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท.หน่วยราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี