การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยกับมจธ.

วันที่ 7 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะ รศ. ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) KMUTT ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาสื่อกำลังคนและกิจกรรมทางด้านการศึกษา สาขาการเกษตร ในอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…