การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขยายผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขยายผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ต้นแบบ คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี #ITA #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี