การประชุม โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ปฏิรูปกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและประมง เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom meeting) ณ ห้องประชุมวิชาการ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…