การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ดำเนินการจัดการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( รอบการประเมินปีการศึกษา 2565 ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ในรูปแบบการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ สถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…