การมอบต้นกล้าพืชสวนครัว แก่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายงานชีววิถี แผนกวิชาพืชศาสตร์ มอบต้นกล้าพืชสวนครัว แก่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ เลขานุการศูนย์เสมารักษ์ฯ,รับมอบต้นกล้า เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำหริฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เด็กพืชศาสตร์