การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ PN FARM WAGYU

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นายจรูญ นาคพันธ์ุ หัวหน้างานทวิภาคี และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานความร่วมมือ
ร่วมทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถานประกอบการ PN FARM WAGYU ฟาร์มวากิว อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านเกษตรและการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม…