การลงนามความร่วมมือ MOU กับ กลุ่ม ทีซีซี ไพรเวท คอมปาน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี พร้อมนายวิจักร เสาวนิช รองฯฝ่ายวิชาการและนางอารีรัตน์ เอี่ยมอำนวย หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU กับ กลุ่ม ทีซีซี ไพรเวท คอมปาน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ ผลิตบุคลากร ในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง จากสถานประกอบการรวมทั้งการส่งนักศึกษาเขาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #MOUพืชศาสตร์