การลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ นิพัฒน์ฟาร์ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี สถานประกอบการ นิพัฒน์ฟาร์ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม…