การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลหลังทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ในโครงการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในการขุดเจาะสำรวจชั้นดิน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายงานอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับ คณะสำรวจ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลหลังทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ในโครงการจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ในการขุดเจาะสำรวจชั้นดิน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี