การศึกษาดูงาน อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน (All About Khon)

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ คณะครู แผนกสัตว์รักษ์ และนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงาน อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน (All About Khon) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในการเรียนรู้เรื่องนาฏกรรมโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆที่ใช้ประกอบการแสดงโขน เป็นฉาก เครื่องประกอบฉาก หัวโขน ตลอดจนองค์ความรู้เรื่องโขน ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี