การอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ค. 62

>>คลังภาพ วันที่ 8 พ.ค. 2562<<

>>คลังภาพ วันที่ 9 พ.ค. 2562<<

>>คลังภาพ วันที่ 10 พ.ค. 2562<<