การอบรมโครงการการสัมมนาขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาด ด้วยกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานลูกเสือวิสามัญ นำคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมอบรมโครงการการสัมมนาขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาด ด้วยกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา อีกทั้งยังสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่มุ่งจะพัฒนาตนเอง ให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีแห่งที่ 2

คลังภาพ…