การอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษากิจกรรมบริการวิชาการการพัฒนาหลักสูตร สเต็มศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วม อบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษากิจกรรมบริการวิชาการการพัฒนาหลักสูตร สเต็มศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่ห่างไกล โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภุชงค์ จันทร์จิระ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ให้ความรู้ในการจัดทำโมดูลและส่งมอบ เครื่องให้น้ำพืช ตามอุณภูมิวัดความชื้นและการให้น้ำระบบอัตโนมัติในการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เครื่องตรวจวัดระดับคุณภาพน้ำ ที่จะบูรณาการกับรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเพื่อใหส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและทันต่อเทคโนโลยีอีกด้วย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี