การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดย รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีคณะครูเข้าอบรม ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…