การเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายให้คณะครู นำนักเรียนนักศึกษา เข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โดยเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบตาบอดสี (เขียว เหลือง แดง), ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ และสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องตอบถูกอย่างน้อย 45 ข้อ จากจำนวน 50 ข้อ จึงจะได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 50 คะแนน จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นายจีรพันธ์ สามพ่วงบุญ 2.นายนพรัตน์ จันทร์ปราง 3.นายชัยวัฒน์ พิสิฐเมธ และ 4.นางสาวเอมวิกา จิตรดี

ขอขอบคุณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ที่มีโครงการดีๆส่งเสริมการขับขี่ให้ปลอดภัย และมีใบขับขี่ ในครั้งนี้

คลังภาพ…