กิจกรรมธรรมะยามเช้า

กิจกรรมธรรมะยามเช้า เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างสติ เสริมสมาธิที่ดี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง