การทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และภาควิชาสัตวศาสตร์ หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมทำข้อตกลง MOU ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด โดย นายชาญวุฒิ อุ่นเครือ ตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตฟาร์มสุกร บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ และ การจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงกับสถานประกอบการและมีคุณภาพต่อไป

คลังภาพ…