งานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี