ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้นักเรียน นักศึกษา จากการเรียน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รวมถึงปลูกฝังค่านิยมในด้านจิตอาสาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้า ปตท.สหกรณ์โคนมหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี #fixitcenter #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี