นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ชุดที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วันนี้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ชุดที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ รองฝ่ายฯและ

คณะครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง อีกทั้ง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2564

ณ หอประชุม โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
คลังภาพ…