นักเรียนนักศึกษาปวช. และป.ตรี ออกบริการวิชาชีพ ณ สุรพัทธ์ฟาร์ม

วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายอนุพงษ์ วงศ์ทอง นายสุจิน ช่วยหล้า ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์
นางสาวณิชาภัทร ทองทรัพย์ นายนวนนท์ รื่นนิมิตร นักศึกษาฝึกสอน นำนักเรียนนักศึกษารายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และนักศึกษาปริญญาตรี ออกบริการวิชาชีพ ณ สุรพัทธ์ฟาร์ม 29 หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ด้านการวินิจฉัยสัตว์ป่วยเบื้องต้น การฉีดยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุงในสัตว์ และการจับบังคับสัตว์

คลังภาพ…