บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ร่วมกับ ทศพล ฟาร์ม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นางวสาวววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ นายวิจักร เสาวนิช รองฝ่ายวิชาการ นายอำนาจ ไตรยราช หัวหน้างานทวิภาคี และภาควิชาสัตวศาสตร์ โดย น.ส.รัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ร่วมกับ ทศพล ฟาร์ม เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางด้านเกษตรและเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านวิชาชีพโดยตรงและมีคุณภาพต่อไป