ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การจัดการศึกษาระดับชั้น ปวส.

    รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นปวส. หลักสูตร 2 ปี โดยเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

  • สาขาวิชาพืชศาสตร์               สาขางานพืชสวน (ระบบทวิภาคี)

  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์              สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ (ระบบทวิภาคี)

  • สาขาวิชาสัตวรักษ์                  สาขางานสัตวรักษ์ (ระบบทวิภาคี)

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ระบบทวิภาคี)

  • สาขาวิชาช่างกลเกษตร           สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร  (ระบบทวิภาคี)