ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)