ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)