ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)