ประกาศวิทลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีเข้าศึกษาต่อและมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1