ประกาศวิทลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

กำหนดรายงานตัวระหว่างวันที่ 18-25 ม.ค. 2567  ในช่วงเวลา ดังรายละเอียด