ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน