ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการผสมเทียมสัตว์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)