ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)