ปริญญาตรี

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

    ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ (ต่อเนื่อง) แห่งแรกของอาชีวศึกษา จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

เช่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลสัตว์จุฬาฯ  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์  โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และทวิภาคีด้านปศุสัตว์ ร่วมกับ วีระชัยฟาร์ม ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท ฯลฯ