ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ผลงานวิจัยนักเรียน ระดับ ปวช. 

ผลงานวิจัยนักเรียน ระดับ ปวส. 

✦ แผนกวิชาสัตวรักษ์

✦ แผนกวิชาพืชศาสตร์

✦ แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

ผลงานวิจัยนักเรียน ระดับ ปวช. 

ปีการศึกษา 2563

ผลงานวิจัยนักเรียน ระดับ ปวช. 

♦ ผลงานวิจัย นักศึกษา ระดับ ปวส. ♦

  •