ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

น.สพ.สุวิทย์ จันละคร
ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

น.สพ.สุวิทย์  จันละคร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ/
หัวหน้างานฟาร์มสุขาภิบาล

 

นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
หัวหน้างงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ว่าที่ ร.ต. พงศธร สินธุรัตน์
หัวหน้างานความร่วมมือ/
หัวหน้างานโครงการฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงสายน้ำผึ่ง ศรีต่างวงษ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

นางอารีรัตน์  เอี่ยมอำนวย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/
หัวหน้าโครงการฟาร์มพืชไร่

 

นางสาวปฐมพร ทองคำเจริญ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายอนุพงษ์ วงศ์ทอง

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน/
หัวหน้าโครงการฟาร์มสัตว์ปีก

นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์
หัวหน้าโครงการฟาร์มสุกร

 

นายวิศรุต แซมสน
หัวหน้าโครงการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

นางปราณี สนธิ
หัวหน้าโครงการฟาร์มเห็ด

นายณัฐพล เดชภูมี
หัวหน้าโครงการฟาร์มพืชผัก

นางสาวจิตราพร มงคลเดช
หัวหน้าโครงการฟาร์มไม้ผล

ว่าที่ ร.ต.หญิงผุสดี พรหมทอง
หัวหน้าโครงการฟาร์โค

นายวิจักร เสาวนิช
หัวหน้าโครงการฟาร์มประมง

นางสาวเนตรทราย คงเทียน
หัวหน้าโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์