ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

น.สพ.สุวิทย์  จันละคร
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ/
หัวหน้างานฟาร์มสุขาภิบาล

 

นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
หัวหน้างงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

ว่าที่ ร.ต. พงศธร สินธุรัตน์
หัวหน้างานความร่วมมือ/
หัวหน้างานฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้น

นายณัฐพล เดชภูมี
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/
หัวหน้างานฟาร์มพืชผัก

 

นางอารีรัตน์  เอี่ยมอำนวย
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/
หัวหน้าฟาร์มพืชไร่

 

นางสาวเนตรทราย คงเทียน
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ/
หัวหน้างานโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

นายวิจักร เสาวนิช
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน/
หัวหน้างานฟาร์มประมง

นางสาวรัตน์สุวรรณ  ประมวลทรัพย์
หัวหน้างานฟาร์มสุกร

 

นายอำนาจ ไตรยราช
หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

นางปราณี สนธิ
หัวหน้างานโครงการฟาร์มเห็ด

นางสาวจิตราพร มงคงเดช
หัวหน้างานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ

นายจรูญ นาคพันธุ์
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ปีก

นายสุจิน ช่วยหล้า
หัวหน้างานโครงการฟาร์มโคเนื้อ โคนม

นายอนุพงษ์ วงศ์ทอง
หัวหน้างานฟาร์มแพะ แกะ