พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันรับ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันรับ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ดำเนินกิจกรรมโดย งานกิจกรรมและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยราชบุรี มีสมาชิก อกท.เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  คลังภาพ…