พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูสถาบันเทคโนโลยีกำงปงเฌอเตียล และสถาบันกำปงสปือ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูสถาบันเทคโนโลยีกำงปงเฌอเตียล และสถาบันกำปงสปือด้านการศึกษา สาขาสัตวรักษ์ ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอณาจักรกัมพูชา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
>>คลังภาพ<<