ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

  นายประสงค์ หอมจันทร  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร  
ครูที่ปรึกษาด้านการตลาด

  นายสุวิทย์ จันละคร  
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  นางสาวปฐมพร ทองคำเจริญ  
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร  
คณะกรรมที่ปรึกษา

  นางสาวนวลปรางค์ ภาคสาร  
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

  นางสาวปฐมพร ทองคำเจริญ  
หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะ/หัวหน้าครูทีปรึกษาธุรกิจ

  นางสาวนภัสสร  บรรดิษฐ  
 หัวหน้าครูที่ปรึกษาบัญชี

  ว่าที่ ร.ต.พงศธร สินธุรัตน์  
หัวหน้าครูที่ปรึกษาด้านการผลิต

  นางสาวรตนวรรณ ตุ๊ไซ
หัวหน้าครูที่ปรึกษาด้านการจัดการ

  ว่าที่ ร.ต.หญิง สายน้ำผึ้ง  ศรีต่างวงษ์
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม

 นางสาวรัตน์สุวรรณ ประมวลทรัพย์ ♦
หัวหน้าฝ่ายธุรการ