ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การจัดการศึกษาระดับชั้น ปวช.

   รับสมัครผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. หลักสูตร 3 ปี มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

  1. ประเภทวิชาเกษตรกรรม

          เปิดการเรียนการสอนตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี โดยเปิดการเรียนการสอนสาขา

    • สาขาพืชศาสตร์

    • สาขาสัตวศาสตร์

    • สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    • สาขาข่างเกษตร

    • สาขาบริบาลสัตว์

    2. โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

             รับสมัครผู้จบ ม. 3 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอยู่แล้ว จัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับวิชาชีพเพื่อนำมาปรับใช้ในอาชีพเกษตรและสามารถต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามความต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดสอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์