ารตรวจเยี่ยมผลดำเนินการออนไลน์ การดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564

วันที่ 25 พ.ย. 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายวิจักร เสาวนิช ครูทำหน้าที่รองฝ่ายพัฒนากิจการฯ และหัวหน้างานชีววิถี รับการตรวจเยี่ยมผลดำเนินการออนไลน์ การดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอผลการดำเนินโครงการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

อ่านรายละเอียด….