เข้ารับเกียรติบัตร สถานศึกษาวิถีพุทธ โดยผ่านการประเมิน สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ประจำปี 2566 ในงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๕

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการและคณะครู เข้ารับเกียรติบัตร สถานศึกษาวิถีพุทธ โดยผ่านการประเมิน สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ประจำปี 2566 ในงาน “มาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ ๕ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาอาชีวศึกษา น้อมนำเอาหลักพุทธรรมเข้าไปบูรณาการกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่โรงเรียนและสถานศึกษาดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิถีชีวิต และให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพควบคู่กับทักษะชีวิตที่มีพุทธรรมเป็นฐาน เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมรอบด้านทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ตามหลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา สะท้อนอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา #วษทราชบุร #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร #อาชีวะวิถีพุท #มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุท #๒๐ปีวิถีพุทธพุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยื