เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงด้านสเตมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (The Green Capacity Initiative : Nurturing High-Capacity TVETs for Sustainable Workforce)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ และนางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงด้านสเตมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (The Green Capacity Initiative : Nurturing High-Capacity TVETs for Sustainable Workforce) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce หรือ IAFSW) เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้เรียนในด้านอาชีวศึกษา มีความพร้อมในการทำงานในโลกอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาในสายอาชีพ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี