เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคกลาง

วันที่ 12 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ และนายอำนาจ ไตรยราช หัวหน้างานทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาประเทศ และทราบแนวทางการปรับแผนการรับนักศึกษา ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 ให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น​ ณ โรงแรมวาสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี #เรียนดีมีความสุข #ทวิภาคี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี