เอกสารดาวน์โหลด

แบบเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 

เอกสารการประชุมงานประกันคุณภาพ 7 ม.ค. 2564  

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองของระดับบุคคลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562