เอกสารงานพัสดุ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณียืมเงิน

เอกสารงานพัสดุ

〇 แบบฟอร์ม ใบตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง Download
〇 แบบฟอร์ม ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง – Download
〇 สัญญายืมเงิน Download